Logo

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazetede Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Seri No:94) gereği Bağlama Kütüğü Harçları

5-7 mt 3500 TL

7-9 mt 5000 TL

9-12 mt 7500 TL

12-15 mt 15000 TL

15-20 mt 25000 TL

20-30 mt 50000 TL

30 metreden büyük 100000 TL


Ruhsatnamenin birden fazla yıl için düzenlenmesi durumunda harç; ruhsatnamenin düzenlendiği ya da yenilendiği tarihte geçerli harç tutarı ile ruhsatnamenin geçerlilik süresinin çarpımı suretiyle hesaplanır. Örnek: 6
mt özel tekne 3 yıl için 3 x 3500 = 10500 TL


Deniz Taşımacılığı veya balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için ruhsatname işlemleri bu bölümden müstesnadır.


30.12.2023 32415 sayılı Resmi Gazetede "
Ulaştırma ve Altyapı BakanlığındanBağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik" yayınlanmıştır.


Yönetmelik gereği Ruhsatname Yenileme İşlemleri için
Umurbey Vatandaş Portalı Bağlama Kütüğü İşlemleri altında "Bağlama Kütüğü Ruhsatname Yenileme Başvurusu" yapılmalıdır.

Yenileme Başvuruları Ruhsatname geçerlilik tarihi(mevcut ruhsatların son vize tarihi) dolmadan en az 15 gün önce yapılır.


Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca geçerli bir ruhsatnamesi olmayan gemi, deniz ve 
içsu araçlarının malik ve işletenlerine;
a) 2,5 metreden 10 metreye kadar olan gemi, deniz ve 
içsu araçları için metre başına 250 TL,
b) 10 metreden 20 metreye kadar olan gemi, deniz ve 
içsu araçları için metre başına 500 TL,
c) 20 metreden 30 metreye kadar olan gemi, deniz ve 
içsu araçları için metre başına 750 TL,
ç) 30 metreden büyük gemi, deniz ve 
içsu araçları için metre başına 1.000 TL,
idari para cezasına ilave olarak ruhsatnamenin ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için bu miktara %5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası verilir. Geminin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Geçirilen sürenin bir aydan az olması halinde aya tamamlanır. Bu fıkrada belirtilen tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.”


02.01.2024 Tarih ve 32417 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurt Dışında Bulunan ve Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No:2017/3) in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ  yayımlanmıştır.